Przebywając na stronie, akceptujesz jej warunki ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej

Jesteśmy z Wami 30 lat!

ISKRA_logoZakład Maszyn
i Łożysk Specjalnych Sp. z o.o.

ISKRA_logoZakład Maszyn
i Łożysk Specjalnych Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Iskra Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych Spółka z o.o. 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mielczarskiego 43, 25-709 Kielce lub e-mail: kariera@iskra-zmils.com.pl

Spółka będzie przestrzegała zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyłącznie takich danych, które okażą się niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27/04/2016r" W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" , w szczególności podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit.b), art.6 ust. 1 lit.b),  art.6 ust. 1 lit.c) oraz art.6 ust 1  lit. f) RODO, bądź udzielona zgoda i przepisy prawa krajowego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - Art. 13 RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach, 25-709 Kielce, KRS: 0000170675, NIP: 6570232302, REGON: 290040888, kariera@iskra-zmils.com.pl

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące się obsługą informatyczną administratora),

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5. Posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z pisząc na adres e-mail: bbonarska@iskra-zmils.com.pl lub na ww. adres pocztowy. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.